HTML contains invalid UTF-8 character(s)

Uchwały 2005: Uchwała XXIV/227/05 w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej...


Uchwała Nr XXIV/227/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami ścieków dla wsi: Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany i miasta Witkowa".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e) i art. 58 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

[[#167]]1.
1. Przystępuje się do realizacji inwestycji pod nazwą: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami ścieków dla wsi: Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany i miasta Witkowa" do wysokości ca 4.407.160,05 zł. (słownie: cztery miliony czterysta siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 05/100).

2. Zapewnia się środki finansowe na w/w inwestycję realizowaną w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego w następujących kwotach:
- w roku 2005 - ca 0,00 zł.(słownie: zero złotych)
- w roku 2006 - ca 2.203.580,02 zł. (słownie: dwa miliony dwieście trzy tysiące piećset osiemdziesiąt złotych 02/100),
- w roku 2007 - ca 2.203.580,03 zł. (słownie: dwa miliony dwieście trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 03/100),

[[#167]]2.
Źródłem finansowania inwestycji określonej w [[#167]] 1. będą dochody własne gminy w latach 2006-2007 dział 756, rozdział 75001, [[#167]] 001.

[[#167]]3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

[[#167]]4.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/227/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005r., w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami ścieków dla wsi: Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany i miasta Witkowa".

Podjęcie uchwały jest uzasadnione w związku z koniecznością uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, a tym samym poprawy stanu sanitarnego terenów wiejskich na obszarze gminy Witkowo. Źródłem finansowania inwestycji będą dochody własne gminy. Inwestycja planowana jest w cyklu wieloletnim w związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

 


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ubip/WWW/BIP/p/bip.pdf2.mserwer.pl/ac3po/mpdf.php:31038) in /home/ubip/WWW/BIP/p/bip.pdf2.mserwer.pl/ac3po/mpdf.php on line 1727
mPDF error: